Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa Świętokrzyskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Opis projektu

Nazwa projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa Świętokrzyskiego”

Okres realizacji projektu: 2019-06-01 - 2022-06-30

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tryb operacji w ranach naboru: 1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi –zależnymi z powodu zaburzeń z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, obejmująca w szczególności: c) tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów ) opieki poza szpitalnej wskazanych w punkcje 2 załącznika nr1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz w szczegółowego sposobu ich nadawania;

Wartości projektu: 2 623 883,70 zł

Biuro projektu: STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 41 366 94 03,

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Justyna Gawęcka

Miejsce realizacji projektu: Hostel dla Osób Uzależnionych ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce